جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
میان برنامه 00:20
مستند در محاصره 07:07
مستند ملازمان حرم 08:30
میان برنامه 10:40
مستند بال اشتیاق 10:55
به سوی معبود 11:55
بازپخش سریال شکوه یک زندگی 12:30
میان برنامه 13:22
بازپخش -شبانه شقایق 13:45
بازپخش سینمایی 14:25
خبر عصرگاهی 16:30
حرف اخر (تکرار) 17:20
اخبار شامگاهی 20:00
سریال شکوه زندگی 20:25
شقایق-برنامه شبانه 21:45
اخبار شبانگاهی 23:00
سینمایی شب 23:35