جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
میان برنامه رمضان 00:55
میان برنامه ماه رمضان 09:45
سینمایی (تکرار) 14:05
خبر عصرگاهی 16:30
یادگیری برتر 17:20
میان برنامه رمضان 17:50
مراسم ختم قرآن -حسینیه ثارلله 18:00
هوای تازه 19:00
اخبار شامگاهی 19:30
اذان مغرب 20:35
اخبار شبانگاهی 23:00