جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش سریال گسل (تکرار) 00:15
نمای افلاک آقای رستمی 08:30
بازپخش سریال پایتخت (تکرار) 09:00
بازپخش سرچراغ (تکرار) 10:35
معبود+قرآن 11:40
بازپخش سینماِئی 14:40
بازپخش حرف آخر (تکرار) 16:00
آفرینش 16:05
اخباراستان 16:30
معبود+قرآن 17:35
اذان ظهر+نماز +دعا 17:40
مستندسرزمین من 17:55
اگهی 19:55
اعلام برنامه+اگهی 20:20
سریال گسل 20:25
تاشقایق 21:45
اخبار شبانگاهی 23:00
فیلم سینمایی 23:15