جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجله تصویری 08:15
اذان ظهر 12:17
میان برنامه 14:35
شامپو گیاهی 14:50
سینمایی 15:00
شامپو گیاهی 16:20
میان برنامه 16:45
اذان مغرب 17:34
محراب عشق 19:00
آگهی 19:25
اذان مغرب 19:34
شامپو گیاهی 20:20
روشنایی-مشارکتی 22:10
نیم نکاه 22:35
نیم نکاه 22:40
مستند جهان آرا 22:45
خبر شبانگاهی 23:00