جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
گلگشتی در فرهنگ مردم لرستان (تکرار) 02:15
لرستان در گذر تاریخ (تکرار) 03:00
فرزانه طوس 03:20
محرم راز 04:05
تنظیمی اذان صبح + دعای عهد 04:35
صدای آشنا 04:50
پیشه گران 06:05
مجله ورزشی 06:30
سلام لرسو 07:00
دولتسرا 09:00
پیام زاگرس 10:15
با هنرمندان 10:30
اخبار استان 11:00
نسیم مهر 11:30
گلستانه 11:45
تنظیمی اذان ظهر 12:05
لرستان در گذر تاریخ 13:30
فرهیختگان 13:45
ماهور (تکرار) 15:00
اخبار استان 16:00
ایوارتو و خیر 16:15
باغی در صدا 16:40
تابستان تعطیل نیست 17:50
پیشه گران (تکرار) 17:55
تنظیمی اذان مغرب 18:00
نام آوران 18:05
ایوارتو و خیر 18:15
کوچه باغ جوانی 19:00
ماهور 20:00
هم ولاتی 21:00
ماهور 21:30
فرزانه طوس 22:15
قدمگاه خورشید 22:30
باغی در صدا (تکرار) 23:00
گلستانه 23:45