جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجله ورزشی (تکرار) 00:06
گلستانه 00:50
ماهور (تکرار) 03:10
افتاب و مهتاب (تکرار) 04:15
محرم راز 04:31
روستانشینان و عشایر 05:30
هوای تازه (تکرار) 06:15
سلام لرسو 06:30
پیام زاگرس 08:45
قانون مداری 09:55
پیام زاگرس 10:30
اخبار 11:00
گلستانه 12:00
مشاعره 12:10
مشاعره 12:20
گلستانه 12:30
راویان عشق 13:30
شاهکار ادبی (تکرار) 14:50
شاهکار ادبی (تکرار) 14:50
ماهور (تکرار) 15:10
اخبار 16:00
افتاب و مهتاب 16:15
کوپه باغ جوانی 17:00
ایواره تو وخیر 18:15
بهشت دعوتیست 20:00
پیام عصر 20:45
راویان عشق (تکرار) 22:30
بهداشت زندگی (تکرار) 23:00