جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گلستانه 00:00
میان برنامه و پخش 00:32
قرار بندگی(دعای ابوحمزه) 02:00
گلگشتی در فرهنگ مردم لرستان (تکرار) 02:15
پیشه گران،شاهکارهای ادبی، 03:00
محرم راز 04:05
صدای آشنا 04:50
تنظیمی اذان صبح + دعای عهد 05:34
مجله ورزشی 06:30
سلام لرسو 07:00
خبر سراسری پیک بامدادی 08:00
پاسخگو صبح 08:15
دولتسرا 09:00
آفتاب و مهتاب 10:00
پیام زاگرس 10:15
دعای صحیفه سجادی 10:51
خبر استا نی 11:00
نسیم مهر 11:15
نسیم مهر 11:30
گلستانه 12:10
قدمگاه خورشید 12:15
باغ خاطره ها 12:45
رنگ زندگی 13:00
ماهور 13:15
صدای آشنا 13:30
فرهیختگان 13:45
خبر سراسری ساعت 14 14:00
پخش-پیام بازرگانی 14:45
شما بپرسید 15:00
اخبار استانی 16:00
ایوارتو وخیر 16:15
هفت سین 16:30
راه رسا 17:30
تنظیمی اذان مغرب 17:31
تنظیم اذان مغرب -صحیفه سجادیه 17:45
ایوارتو و خیر 18:15
صدای آشنا 18:16
کافه جوانی 19:00
شو نشینی 20:30
ماهور 21:00
راه آسمان ( دعای افتتاح) 23:00