جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گلستانه 00:10
ویترین 00:30
قرار بندگی(دعای ابوحمزه) 02:00
گلگشتی در فرهنگ مردم لرستان (تکرار) 02:15
پیشه گران،شاهکارهای ادبی، 03:00
محرم راز 04:05
صدای آشنا 04:50
قدمگاه خورشید (تکرار) 05:10
تنظیمی اذان صبح + دعای عهد 05:15
مجله ورزشی 06:30
سلام لرسو 07:00
پاسخگو صبح 08:15
هیچ جا هونه خومو نموئه 09:00
گل اوما بهار اوما 10:05
پیام زاگرس 10:15
فصل اول 10:30
اخبار استان 11:00
مهربانو (تکرار) 11:05
فرهنگ عامه لرسو 11:15
نسیم مهر 11:30
تنظیمی اذان ظهر 13:13
صدای آشنا 13:30
فرهیختگان 13:45
خبرسراسری 14:00
واکس پاپ و پادکست ویروس کرونایی 14:45
پاسخگو بعد از ظهر 15:00
اخبار استان 16:00
ماهور (تکرار) 16:15
هفت سین 16:30
در خانه بمانیم 17:15
ایوارتو و خیر 18:15
ایوارتو وخیر 19:04
تنظیمی اذان مغرب 20:09
ماهور 21:00
فرزانه طوس 22:15
د ای ولات تا او ولات (تکرار) 22:30
راه آسمان ( دعای افتتاح) 23:00