جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گلستانه 00:50
ماهور (تکرار) 03:10
محرم راز 04:31
مجله ورزشی 06:00
سلام لرسو 06:30
پیام زاگرس 08:45
قانون مداری 09:55
افتاب و مهتاب 10:00
پیام زاگرس 10:30
اخبار 11:00
میعادگاه عاشقان 11:15
گلستانه 12:00
بلوطهای سوخته 12:20
گلستانه 12:30
شاهکار ادبی (تکرار) 14:50
ماهور (تکرار) 15:10
اخبار 16:00
کوپه باغ جوانی 17:00
بهداشت زندگی 17:10
ایواره تو وخیر 18:15
بهشت دعوتیست 20:00
پیام عصر 20:45
راویان عشق (تکرار) 22:30
دانش زندگی 23:00