جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گلستانه 12:00
قند وعسل 15:00
سوز سیل 17:30
دعای سمات 20:00
ماهور 21:45