بحث اعتماد بین زوجین

در صورتی که زوجین می خواهند زندگی متعادل و خوبی داشته باشند باید مسائل قبل از ازدواج که باعث حساسیت های بین آنها می شود را مطرح نکنند. چون به اندازه کافی قبل از ازدواج تحقیقات و تصمیمات گرفته شده است تا زوجین با هم زندگی مشترکی را آغاز کنند. پس دلیلی وجود ندارد مسائلی را که باعث کدورت و ناراحتی بین آنها می شود را مطرح کنند. چون همین کدورتها منجر به مشکلات عمیقی می شود که بعدا در زندگی مسئله ساز می شوند.

بحثی دیگری که برای آرامش و خوشبختی زوجین مطرح است بخشش نسبت به کارهای اشتباه هر کدام از زوجین می باشد. هر انسانی ممکن است اشتباهاتی را ناخواسته انجام دهد. اینجاست که باید نسبت به فرد خطاکار بخششی بدون منت داشته تا همیشه در ذهن آن فرد باقی بماند.

Loading the player...