آتریسا جابری

آتریسا جابری فرزند مجید متولد 31 خرداد ماه 1394 از خرم آباد است.