احترام به والدین

خداوند همه ما را موظف کرده است که نسبت به پدر و مادر احسان داشته باشیم. آیت الله مرعشی می فرمودند که یک روز پدرم خواب بود و موقع صرف غذا بود. مادرم به من گفت که پدرت را بیدار کن تا سر سفره بیاید. به بالای سر پدرم رفتم. وقتی دیدم در خواب است با خودم گفتم الان اگر ایشان را بیدار کنم ممکن است ناراحت شود. پس بهتر است با آرامش او را بیدار کنم. به همین دلیل شروع کردم کف پاهای پدرم را مالیدم تا وی به آرامی بیدار شود.

بعد از بیدار شدنش متوجه شد که من چقدر مراقب ایشان بودم که مبادا اذیت نشود، شروع به گریه کردن نمود و با چشم های سرشار از اشک دست به سوی آیسمان برد و برای من دعا نمود. آیت الله مرعشی می فرمودند که هر چه موفقیت دارم از برکت دعای پدر و مادر است.

این مسائل به ما درس می دهد که حرمت پدر و مادر خود را داشته باشیم و قدر آنها را بدانیم.