آداب دست کشیدن روی آیات قرآن

آیه وصف نازل شد تا چگونگی وضو و تیمم را به امت بیاموزد.

امام رضا (ع) می فرماید: بدون وضو به آیات قرآن دست نزنید.

Loading the player...