اربعین و آسمان

بــــــــاز آمد ...

بـــــــاز آمــــد اربعین ای آسمـــــــان

غصه هــا دارد زمین ای آسمـــــــان

باز گــــــــو...

بــــاز گـو از آنچه شاهد بوده ای؛ زان وداع واپسین ای آسمـــــــــان

بــا شگفتی دیده بودی روی نی، مـــــاه را روی زمین ای آسمـــــــان

در شگفتم ، درشگفتم چون نزد آتش تو را، خیمه های های آتشین ای آسمـــــــان

بــاز گــــــــو...بــــاز گــــــــو...

بــاز گــو تا خون بیفشانم زچشم،در عزای اربعین ای آسمــــــــــان (2)

بــــــــاز آمد ...

بـــــــاز آمـــد اربعین ای آسمـــــــان

غصه هــا دارد زمین ای آسمـــــــان

باز گــــــــو...

بــــاز گـو از آنچه شاهد بوده ای...  زان وداع واپسین ای آسمـــــــان (2)

Loading the player...