ازدواج آسان

بهترین ازدواج آسانترین ازدواج است. باید تشریفات ازدواج کم شود و براساس معیارها و علاقمندی که در طرفین وجود دارد این ازدواج صورت گیرد.

وقتی که دو نفر می خواهند شریک زندگی باشند نباید نسنجیده عمل کنند. باید زمینه آسان بودن ازدواج فراهم شود و این ازدواج باید با حمایت بزرگان و هدایت آنها صورت گیرد و حتما باید در نظر بگیریم که با دخالت کردنهای بی مورد باعث تشدید نگرانی ها در امر ازدواج نشویم.

پس دو نفر که می خواهند با هم ازدواج کنند باید توقعات خود را پایین بیاورند و حتی الامکان از قناعت در زندگی خود بهره مند شوند.

Loading the player...