از قانون بیشتر بدانیم

زندگی همواره نیازمند نظم و انضباط است، اگر هدف رسیدن به مقاصد و اهداف و استفاده بهینه از فرصت ها و توانمندی ها باشد . جامعه بشری از آن زمان كه رو به رشد نهاد و زندگی شهری را آغاز كرد برای حل مشكلات فرا رو به قوه ای برای تشخیص و اهرمی برای اجرا نیاز پیدا كرد . این ابزار بعدها قانون نام گرفت و قدیمی ترین آن را می توان در " قانون حمورابی " كه در حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح در بابل باستان (ناحیه ای در جنوب شرقی عراق ) نگاشته و به اجرا در آمده است ، سراغ گرفت. قانون را می توان اخلاق جمعی نیز نامید ، اصول و ارزش های حسنه آنگاه كه در خدمت فرد انسان و تامین سعادت دنیا و آخرت او درآیند " اخلاق " نامیده می شوند و آنگاه كه در خدمت اجتماع و جامعه بشری به كار گرفته شوند " قانون " نام خواهند گرفت . در كشورمان و كشورهای اسلامی تا مدتهای مدید احكام شریعت نقشی اساسی در این زمینه داشتند ، این قوانین كه شامل موضوعاتی نظیر معامله ، جزا ، نكاح و طلاق و بسیاری دیگر از ملزومات زندگی جمعی بود تا مدت ها به نیازهای جوامع بشری پاسخ می گفت ولی با ایجاد شرایط جدید در زندگی بشر به قوانین دیگری كه نوع حكومت ، حدود اختیارات حاكم ، تعریف قوای حكومتی و تعیین حدود اختیارات آنها ، تامین آزادی ها و امنیت فردی و در كل تعریف جایگاه ملت در برابر حكومت، رابطه مردم با دولت و دیگر قوانین جدید را تعریف كرده و برای اجرای آن راهكار اساسی بیاندیشد

Loading the player...
عوامل تولید:

تولید رادیو لرستان

تاریخ تولید: 98-1-1