اسامی برندگان شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • بخشعلی حبیبی کردعلیوند
  • اشرف کرمعلی
  • کیانفر هدایت
  • حسن دریکوند