اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما

نام برنامه : اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما
  • رقیه بهاروند - خرم آباد
  • حاج کریم میر - ده محسنی
  • ادیب پاپی - چمسنگر