اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما

نام برنامه : اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما
  • سپهوند - بیرانشهر
  • فاطمه یوسف زاده - خرم آباد
  • محمدابراهیم خوش دانی - اراک