رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

استقبال از بیمه کشاورزی در زراعت خوب و در باغات کم است - نمایش محتوای خبر

 

 

استقبال از بیمه کشاورزی در زراعت خوب و در باغات کم است

استقبال از بیمه کشاورزی در زراعت خوب و در باغات کم است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از منطقهای شدن بیمه کشاورزی خبر داد.

مهرداد غضنفری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، اظهار کرد: در بعضی محصولات استقبال کشاورزان خیلی خوب و در بعضی دیگر پایین است.

وی تصریح کرد: در باغات آن گونه که انتظار میرود کشاورزان محصولات را بیمه نمیکنند اما در بخش زراعت استقبال خوب است.

غضنفری با بیان اینکه بر بیمه کشاورزی اصرار داریم، افزود: به سبب اینکه محصولات کشاورزی آسیبپذیر هستند، توقع داریم که پوشش بیشتری در بحث بیمه و به ویژه در بخش باغات داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان درباره اینکه کشاورزان از درصد کم غرامتها ناراضی هستند، گفت: پرداخت غرامت بر اساس فرمول خاصی بوده و درصد آن مشخص است که صندوق بیمه آن را تعیین و بخشی از هزینههای تولید را پرداخت میکند.

وی با اشاره به اینکه یک ستاد بیمه تشکیل و قرار است که موضوع بیمه منطقهای و در استانها تصمیمگیری شود، اضافه کرد: با اجرایی شدن این موضوع یک فصل جدید در حوزه بیمه ایجاد میشود و امیدوارمی پوشش بیمهای بیشتر شود.