اسدی شاعر

الهه اسدی از دوران راهنمایی با علاقه فراوان بر سر زنگ انشا حاضر شده و هر موضوعی که معلم از قبل داده بود را به خوبی نوشته بود و همین باعث شد که مورد تشویق و ترغیب همکلاسیها و اطرافیان قرار گرفت تا اینکه در دبیرستان کاملا نویسندگی را آغاز نمود و با شعر شعرای نو کاملا آشنایی داشت. اسدی قطعه ادبی می نویسد و در جشنواره خوارزمی شرکت نمود و توانست در این جشنواره رتبه بیاورد.

Loading the player...