اعتیاد چیست؟

اعتیاد در لغت یعنی عادت کردن، خو گرفتن، خود را وقف عادتی کردن است اما در یک تعریف ساده می توان گفت: اعتیاد عبارت است از یک وابستگی به مواد طبیعی و ترکیبی یا شیمیایی که از نظر مصرف کننده در کمیت شخص، در زمان معین و به یک مصرف کننده معین باید برسد. اما این مواد و اعتیاد ویژگی هایی دارد. اولین ویژگی این است که یک وابستگی روانی و جسمی در فرد ایجاد می کند. دومین ویژگی آن مربوط می شود به قدرت تحمل، در این صورت قدرت تحمل بدن را در مقابل این مواد محکم می کند و بدن قدرت تحمل آن را می پذیرد و سومین ویژگی اعتیاد این است که مواد باید به هر طریقی از هر نوعی به بدن برسد و در زمان معینی مصرف شود. از ویژگی های بارز اعتیاد این است که آثار بسیار تخریب کننده ای بر خانواده و فرد و جامعه دارد.

پس باید در راستای مبارزه با اعتیاد به پیشگیری آن بپردازیم و به آن اهمیت بدهیم تا جامعه ای سالم داشته باشیم.

Loading the player...