افق روشن

برنامه افق روشن برنامه ای 30دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان است به روزهای زوج تولید و پخش میشود.

برنامه افق روشن برنامه 30 دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان که این برنامه معرفی نام اوران،تولید کنندگان؛کارافرینان،نخبگان و افراد موفق که معرفی این افراد می تواند راهنمایی باشد برای کسب تجربه و اطلاع رسانی به اقشار مختلف.در برنامه ارم برنامه،انونسهای متفاوتی با مضمون کا و تلاش و رسیدن به هدف پخش میشود. در برنامه افق روشن افراد با تجربه های که برای رسیدن به این موفقیت به دست اورده اند می توانند اطلاعات مفید را در اختیار ما قرار بدهند. تولید کندگانی که باعث ایجاد شغل شده اند. مخترعینی که با تولید یک دستگاه و یک قطعه توانستهاند مطالب خوبی را ارئه کنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

گرد اورنده و تهیه کننده:محمد رهبری

تاریخ تولید: 1397-1-14