آموزش صورتک روباه

برای رسم کردن صورتک روباه ابتدا یک نیم دایره بزرگ کشیده سپس زیر آن یک مثلث اضافه می کنیم. دو دایره بزرگ وسط نیم دایره کشیده و دوتا عدد هشت بالای دو طرف نیم دایره رسم می کنیم. دو تا عدد هشت کوچکتر داخل آن رسم می کنیم. قسمت پایین پوزه روباه که پشمالو است به صورت هفت و هشت می کشیم.

پایین آن را برای بینی روباه نیم دایره می کشیم. داخل چشمش را دایره کوچک کشیده و دو طرف صورت را با دوتا خط منحنی رسم می کنیم. اکنون الگو را روی کاغذهای رنگی گذاشته تا صورتک روباه را روی آن آماده کنیم.

Loading the player...