آموزش صورتک عنکبوت

برای درست کردن صورتک عنکبوت ابتدا یک بیضی بزرگ وسط کاغذ رسم کرده دوتا دایره به یک اندازه وسط بیضی می کشیم. دست و پای عنگبوت را با نیم دایره رسم کرده و به شکل اشک و منحنی کشیده و مثلث های کوچک را به هم وصل می کنیم تا دندانهای عنکبوت کامل شود.

بدن عنکبوت را روی مقوای رنگی کشیده، چشمها و قسمتهای مختلف بدن را با کاغذ رنگی برش می زنیم و جدا می کنیم.

Loading the player...