آموزش صورتک مرغ

برای کشیدن صورتک مرغ به مقوا و کاغذ رنگی وقیچی کاغذ بری نیاز داریم.

ابتدا صورت مرغ را با شکل بیضی رسم سپس چشمهایش را با دو دایره بزرگ و نوک آن را با مثلث رو به پایین رسم می کنیم.

تاج زیبای مرغ که از تاج خروس کوچک تر است را با یک منحنی مثل یک گل که نصف شده باشد می کشیم.

اکنون کل خطهای مدادی را با قیچی برش می زنیم و صورتک مرغ را روی مقوای سفید انتقال می دهیم. کاغذ الگو را برش زده و روی مقوا می گذاریم. تکه های صورت مرغ را از کاغذ رنگی جدا و سپس هر کدام را روی مقوا می چسبانیم. به این ترتیب صورتک مرغ آماده می شود.

Loading the player...