آموزش نقاشی موشک

در این ویدئو کشیدن نقاشی موشک آموزش داده می شود. ابتدا بر روی کاغذ یک مربع رسم کرده سپس به مانند رسم یک خانه، مثلثی بالای مربع می کشیم. سپس مستطیل باریک و کوچکی بالای مثلث کشیده و یک دایره کوچک بالای آن رسم می کنیم.

داخل مربع یک دایره و زیر دایره خط می کشیم. بعد زیر همان خط یک خط راست دیگر رسم می کنیم. خارج از خط اصلی یک مستطیل به صورت مورب کشیده و یک مستطیل دیگر وسط آن رسم می شود.

به این ترتیب با اشکال هندسی موشک زیبایی را که رسم کرده ایم آماده رنگ آمیزی می شود که آن را به دلخواه خودتان رنگ کنید.

Loading the player...