آموزش پرده آویز

برای درست کردن پرده آویز به وسایلی مانند: شیرازه، زنجیر، قیچی، ماژیک و کاغذهای برجسته نیاز داریم. برای شروع کار سایزی را که در نظر داریم روی کاغذهای برجسته به وسیله ماژیک رسم می کنیم. به این صورت که از گوشه طرف پایین کاغذ به طرف مقابل گوشه بالای آن خطی را رسم کرده سپس آن را برش می زنیم. پس از برش زدن، از قسمت پهن آن را شروع به پیچاندن می کنیم و در نهایت با چسب حرارتی یا چسب چوب آن را می چسبانیم.

پس از اینکه چندین مورد را آماده کردیم آنها را از روزنه ای که در وسط کار مشاهده می کنید با زنجیر رد می کنیم و برای فیکس شدن، انتهای کار را چسب حرارتی می زنیم و از وسط شیرازه رد می کنیم. به این ترتیب آویز بسیار زیبایی درست می شود.

Loading the player...