امیرعلی طولابی فرد

امیرعلی طولابی فرد فرزند حسین متود 25/8/85 که ورزش رزمی را از هفت سالگی به تشویق والدینش شروع نموده و با تمرین های پیاپی و تشویق و همکاری مربیان در مسابقات کشوری در رشته ورزشی کیک بوکسینگ در سال 1394 توانست یکبار در مسابقات برگزار شده در خمین مدال برنز را کسب نماید و مجددا پس از برگزاری مسابقات در شهرستان ازنا هم مدال برنز را کسب نمود.