انواع چربی ها

چربی ها به دو نوع مفید و غیر مفید تقسیم بندی می شوند. چربی یک ماده غذایی لازم برای بدن است. همانطور که یم دانید قسمتی از بدن ما از چربی تشکیل شده است.

در قسمتهای مختلفی از اندامها چربی به صورت ذخیره وجود دارد. از جمله در داخل احشاء، در داخل شکم، بازوها، ران و جدار شکم قسمتی از وزن بدن باید از چربی تشکیل شده باشد و بالاخره یک درصد چربی به صورت ذخیره همه بدنها باید داشته باشند به نحوی که اگر یک فردی توده چربی بدنش کم باشد به نوعی دچار سوء تغذیه می شود.

در بحث چربی ها باید بدانیم که متاسفانه چربی ها در سال های اخیر مصرف آنها افزایش پیدا کرده است. بعضی از چربی ها اثرات مفید بیشتری در بدن دارند.

چربی ها را به اشباع شده و خیلی اشباع شده تقسیم بندی می کنند. بنابراین عمده چربی هایی که به حالت اشباع شده و به حالت جامد هستند عموما اثرات مضری دارند. روغن هایی که به صورت غیر اشباع هستند مثل روغن مایع اثرات مضر کمتری دارند.