اهمیت خواندن آیت الکرسی

در کتاب خواص شگفت انگیز آیت الکرسی، تالیف علی رستمی جافی آمده است که حضرت علی (ع) می فرماید: اگر بدانید آیت الکرسی تا چه اندازه اهمیت دارد هیچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنید.

Loading the player...