آگاهی سلامت

  • برنامه اگاهی سلامت از  تولیدات مرکز لرستان به مدت20دقیقه تولید و پخش میشود.
  • برنامه آگاهی سلامت از تولیدات مرکز لرستان به مدت 20دقیقه است .دربرنامه اگاهی سلامت که بیشتر به مباحث پزشکی میپردازد در هر برنامه موضوعی را انتخاب کرده و در هر موضوع از اطلاعات مردمی و شاید اگر سوالی داشته باشنداز طریق گزارش تهیه میشود و همچنین در برنامه با توجه به موضوع انتخابیبا پزشک مربوطه هم گزارش تهیه کرده و سعی شده که اطلاعات لازم و کامل را در اختیار شنوندگان قرار دهند. در برنامه نیز آیتمهای کوتاه دیگری که همه در راستای اطلاع رسانی به مخاطب است نیز تهیه و تئلید شده است.برنامه آگاهی و سلامت برنامه ای است که سعی میکند در هر برنامه با انتخاب موضوعات  مربوط به هر فصل اطالعات کاملی را در اختیار همه قرار بدهد.
Loading the player...
عوامل تولید:
  • تهیه کننده:سعیده رحمانپور
  • گوینده:داریوش محمد زاده
  • نویسنده:فرزانه مرادی
  • صدابرداران:احمد رضا ایمانی
  • گزارشگر:فروزان محمدی
تاریخ تولید: 1397-1-18