آیا تک فرزند در زندگی موفق می باشد

در روانشناسی کودک، به کودکان دانشمندان کوچک می گویند.

یعنی رفتارهای والدین را آنها آنالیز می کنند. پدر یا مادری که به جای فرزندش تصمیم می گیرد بزرگترین اشتباه را انجام می دهد.

وقتی آنها تصمیم می گیرند که فقط یک بچه داشته باشند و فقط به فکر این هستند که از لحاظ مادی او را تامین کنند در واقع آرامش فرزندشان را از او گرفته اند. چرا که فرزندشان در کنار هم سن و سال خودش به آرامش لازم می رسد.

زیرا او نیاز دارد که با خواهر یا برادرش بازی کند و هم صحبت باشد. بررسی هایی که صورت گرفته است حاکی از این است که موفقیت در افراد پرجمعیت بیشتر از افراد کم جمعیت است.

Loading the player...