ایران سربلند4

 ایران سربلند برنامه ای با موضوع انتخاب هدفمند و دقت در انتخابات درست سعی در اگاهی بخشی به مخاطب در جهت انتخاب اصلح و به دور از هر گونه احساسات دارد.در برنامه ایران سر بلند به مدت 6 ساعت از شور و حماسه حضور مردم صحبت شد.در برنامه با شهرستانهای مختلف ارتباط گرفته شد(،بروجرد و.....)که از حال و هوای انتخابات در دوره دوم در  این شهرستانها صحبت شد.همچنین با استانهای ایلام،همدان،کردستان،اذربایجان شرقی ارتباطبرقرار شد.در این برنامه با اطلاع رسانی درباره حضور مردم سعی شد تا حماسه و همدلی و وحدت مردم به گوش همگان برسد.این برنامه ویژه انتخابات دوره دوم دهم اردیبهشت انتخابات  مجلس شورای اسلامی تهیه شد. در برنامه ایران سربلند به اهمیت حضور مردم پرداخته شد.حضور کارشناسان مختلف و ارتباط با مراکز و استانها که در ان انتخابات به مرحله دوم کشیده شده بود پرداخته شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:سوسن درجزینی

گزارشگران:زهرا احمدی،سامان اعتباری،احمد رضا ایمانی،بهمن نجفی

گوینده:بیتا علیشاهی

نویسنده:سوسن درجزینی

کارشناس:دکتر مهدی حسنوند،دکتر اسماعیل زاده

تاریخ تولید: 1395-2-10