آیین دوست گرفتن

یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین اتفاقی که در زندگی انسانها رخ می دهد آشنایی و دوستی با دیگر افراد است.

نقش دوست به ویژه در تکوین شخصیت کودک و نوجوان بسیار تاثیر گذار است و بنا بر اهمیت آن قرآن مجید برای دوست ویژگی هایی را برشمرده است.

از جمله: راستگویی، احترام نهادن، محبت دو طرفه بین دوستان است. بنابراین انسان باید در انتخاب دوست و همنشین دقت بسیاری داشته باشد و هر کسی را شایسته دوستی نداند.