بازی انی منی

بازی محلی انی منی از بازی های هیجان انگیز است که معمولا بین دو گروه پنج تا هفت نفره انجام می شود. بین دوتا سرگروه قرعه کشی انجام می شود و هر سرگروه یاران خودش را انتخاب می کند و در مرکز زمین به صورت دایره وار به فاصله یک تا دومتر از هم یا به شکل دولا یا راست قرار می گیرند.

افراد گروه برنده قرعه کشی روی پشت و شانه تیم بازنده سوار می شوند و نفرات سوار شده می بایست کلاهی که وسیله بازی است و در نظر گرفته اند به همدیگر پاس بدهند.

به این ترتیب سرگروه سواره کلاه را در دست می گیرد و به اولین نفر سمت چپ یا راست خود می گوید انی منی و نفر بعدی پاسخ می دهد جان منی و کلاه را به طرف او پرتاب می کند. بدون اینکه پیاده شوند باید کلاه را بگیرند و به این ترتیب با گفتن واژه امنی منی و در جوابش که جان منی است باید این کلاه را برای هم تیمی های خود پاس دهند.

این بازی تا زمانی ادامه پیدا می کند که کلاه از دست تیم سواره نیفتد. اگر کلاه از دست تیم سواره افتاد، تیم بازنده و جای دوتا تیم با هم عوض می شود.