بازی تا تیله چند تا تاتیله

بازی تا تیله چندتا تاتیله، بازی بسیار جذاب محلی است که معمولا در جاهایی که رودخانه دارد یا معمولا در کنار آبگیر و تالاب انجام می شود که هر کدام از افراد یک سنگ صاف یا صیقلی کوچک بر می دارند. البته هر چه سنگ صاف تر و سبک تر باشد بهتر است. سپس آن را به سمت رودخانه پرتاب می کنند. هر چه این سنگ روی آب بیشتر حرکت کند فرد امتیاز بیشتری کسب می کند.

معمولا باید سنگینی سنگ کمتر باشد که در اصطلاح می گویند روی آن چندتا تاتیله انجام داده اند. این بازی در روستانها بسیار رواج دارد.