باغی در صدا

خواندن اشعار ناب فرسی از شاعران بزرگ شعر معاصر

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده تیمور احمدوند گوینده بیتا علیشاهی

تاریخ تولید: 1398