باغ خاطره

برنامه باغ خاطره برنامه ای 10دقیقه ای از تولیدات مرکز لرستان است به روزهای زوج تولید و پخش میشود.

برنامه باغ خاره برنامه ای از تولیدات مرکز لرستان است برنامه است که به مدت ده دقیقه از بیان خاطرات متفاوت مردم در اقشار مختلف بیان می کند.برنامه باغ خاطره گزارشگر به میان مردم رفنه و از خارطرات خوب و یا بدی ماندگار انها برنامه را تهیه و تولید میکنند.خاطرات متفاوتی که شاید دغدغه هر کدام از ما باشد و شنیدن انها خالی از لطف نیست. برنامه باغ خاطرات از کودکی تا کهنسالی از خارات افراد میگوید که میتواند هر خاطره شاید تجربه ای برای ما شنونده باشیم.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و تدوینگر:محمد رهبری نژاد

تاریخ تولید: 1397-1-14