بافت رسن محلی

ابتدا پشم گوسفند را کاملا شسته سپس ریسیدن دوک (دوک ابزاری ساده از جنس چوب یا آهن است که برای ریسیدن پنبه و پشم از آن استفاده می شود) را انجام می دهیم. پس از آن با دست آنها را از هم باز می کنیم و یک ظرف آن را روی چوبی می اندازیم و آن را می پیچانیم. سپس به درختی آویزان می کنیم و آن را می بافیم. به این طناب در زبان محلی چله گفته یم شود که کاربردهای متفاوتی دارد و از آن برای بازی کردن هم استفاده می کنند.

Loading the player...