بحث انتقاد کردن در خانواده

اصل موضوع ازدواج و تشکیل خانواده باید بر صداقت باشد. هنگامی که احساس آرامش، صداقت، راستگویی و احترام متقابل وجود داشته باشد اعضای خانواده، زمانی که از یکدیگر انتقاد می کنند این انتقاد حتی تلخ باشد معمولا می پذیرند در انتقاد کردن نباید احساس گناه یا احساس تحقیر در دیگران ایجاد کنیم یا آنها را مورد سرزنش قرار بدهیم. اگر احساس گناه و شرمساری را در فرد به وجد بیاوریم اینجا دیگر تحقیر کردن است و ما نباید انتظار داشته باشیم که اگر با فردی این گونه برخورد کنیم نتیجه مثبتی را دریافت کنیمو در سنین نوجوانی باید الگوی عملی را در نظر بگیریم. زیرا فردی که در سنین نوجوانی به سر می برد قطعا الگوی عملی را بهتر پذیرا می باشد.

Loading the player...