بحث شادی و نشاط در اسلام

اسلام به بحث شادی و عوامل شادی تاکید فراوان دارد. امام صادق (ع) در حدیثی لشگریان عقل را در برابر لشگریان جهل قرار داده و می فرماید: لشگریان عقل هفتاد و پنج تا است و لشگریان جهل هم هفتاد و پنج تا.

شادی و نشاط و بشاش بودن جزء لشگریان عقل است و اندوه و غم جزء لشگریان جهل. این نکته بسیار مهمی است که عقل انسان باعث شرافت وی نسبت به غیر انسان می باشد.

عواملی همچون توکل به خدا، پرهیز از گناه، مزاح، شوخی حلال، استفاده از بوی خوش، امید به زندگی، سیر و سفر، اسب سواری، شنا کردن و تیراندازی باعث شادی و نشاط می شوند و یک انسان مومن برای اینکه نشاط پیدا کند این امور را در راس کارهایش قرار می دهد.