برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • ثریا جعفری
  • سیدمجسن شاداتی
  • معصومه نوروزی تبار
  • مسلم گنجی