برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • یداله دالوند - خرم آباد
  • شهریار شنو - خرم آباد
  • علی هراتی - خرم آباد
  • محمد منوچهر آبادی - خرم آباد