برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • عاطفه راهداری - خرم آباد
  • ابوالفضل سهرابی - نورآباد
  • مهرداد تیموری چگنی - خرم آباد
  • صید ماهام سپهوندیان - بیرانشهر