برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • فریده جاودانی - خرم آباد
  • حسن معتمدی - خرم آباد
  • بهمن پارسایی - خرم آباد
  • علیرضا مهری - خرم آباد