برگی از ادبیات پایداری، به مناسبت هفته دفاع مقدس

ای وطن، ای مادر تاریخ ساز

ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای ز تو هستی گرفته ریشه ام

نیست جز اندیشه ات، اندیشه ام

خاک تو کز نیست، جان من مباد

زنده بر این بوم و بر یک تن مباد*

حکایت جانفشانی های دلیر مردان و شیر زنان این مرز و بوم، عمری به درازنای تاریخ پر فراز و نشیب آن دارد. روایتی گاه تلخ از خنجر دوستان و دشنه دشمنان و گاه شیرین و شوق آفرین از شرف و غیرت ملتی پایدار و قهرمان.

اوج عزیمت و عظمت این ملت، دوران غرور آفرین دفاع مقدس است؛ روزهایی همراه با خون و خاطره و سرشار از عشق و ایثار و حماسه و بی گمان شهدا، شاهدان و شناسنامه هایی ناب از این جمعیت و حماسه اند.

شاهدانی برای پایداری این ملت و شناسنامه هایی برای هویت و اصالت آن.

**اگر داغ دل بود، دیدند و اگر خون دل بود، خوردند؛ اما در برابر مکر و کبر دشمن، سری سربلند و  دلی سر به زیر بودند.

خدایا! جوانان ما نسل بلافصل شهدا و تیر خشابهای عزت و اقتدار این ملت اند. مگذار که در کمان دشمن نشینند و هدر روند.

*شاعر: علیرضا شجاع پور

**اشاره به این بیت معروف قیصر امین پور:

اگر داغ دل بوده دیده ایم

اگر خون دل بوده خورده ایم