بهار دل ها

بعد از فصل زمستان با رسیدن فصل بهار شاهد زنده شدن طبیعت می شویم. خداوند متعال هم می فرماید: در فصل زمستان عالم می میرد و در فصل بهار زنده می شود. قیامت هم همین گونه است که پس از اینکه همه موجودات از بین رفتند خداوند بار دیگر در قیامت همه را زنده خواهد کرد. همانطوریکه خداوند دست در طبیعت می برد و هر ساله این کار را انجام می دهد این برای ما یک تذکر و یادآوری است که بدانیم خداوند متعال قادر است همه عالم را بمیراند و خلقت دیگری را رقم بزند.

این درسی است که ما از بهار طبیعت می گیریم و باید آن را سرلوحه کار خود قرار بدهیم و به دنبال دل های مرده باشیم و دل ها را زنده کنیم. چون مرگ دلها بر اثر معاصی و گناهان صورت می گیرد و این دل های مرده را باید با پیروی از دستورات پیامبران و امامان و عمل کردن به آنها زنده کنیم.

Loading the player...