بوه پیره

دارم و ندارم یه بوه پیره

ا خدا نکنه هرگز بمیره

ریشش اسبیه چهرش پر پینه

جون میکم سیقش وقتی دلگیره

چشمو چراغم ریش اسپی دوره

دورش میگردم تا خواوش بوره

کل کسم و سیقش جونم وو تیاش

نمم و دنیای تالی دو میاش

وا جفتی ورزا رته گاویاری

کاشته آوی و دیم و بهاری

شوم دیه همه دو خروار شومش

مشتی نمنه دو بن تومش

منت بمیرم مر کسی ناری

خوت تک و تنیا گنم میکاری

سرم و سیقه دس و دلوازیت

سیقه چینیا ریت جا هزار رازه

هلگ هلگشه دو ور افتو

لویاش د خنه میکشه عذاو

جورم و جفاکیش دور و زمونه

حاصل زنج در دوندونه

دارم و ندارم یه بوه پیره

ا خدا نکنه هرگز بمیره

Loading the player...