بیش فعالی کودکان

یکی از شایع ترین مواردی که در دوران کودکی برای افراد پیش می آید بحث کودکان بیش فعال است.

به افرادی بیش فعال گفته می شود که تمرکز خوبی ندارند و انرژی آنها نسبت به سایر کودکان بیشتر است. والدینی که با این موضوع آشنا نیستند همیشه دچار مشکل می شوند زیرا که نمی توانند فرزندان خود را ساکت و آرام کنند. اما اگر خانواده ها با شناخت نسبت به این گونه کارهای فرزندشان رفتار مناسبی از خود نشان دهند تا بتوانند در همان دوران کودکی او را درمان کنند قطعا در دوران نوجوانی فرزندشان دچار بحران و مشکل نخواهد شد.

Loading the player...