بیماریهای واگیر و غیر واگیر

آگاهی انسان از آنچه باعث به خطر افتادن سلامت او می شود مهم است. بیماریها در دو گروه عمده تقسیم می شوند:

1. بیماریهای واگیر که از انسانی به انسان دیگر منتقل می شود.

2. بیماری های غیر واگیر که قابل انتقال از انسان به فرد دیگری نیستند.

رفتارها و سبک زندگی انسان، فرهنگ غذایی و رفتارهای اجتماعی هر فرد در به وجود آمدن بیماریهای غیر واگیر تاثیر مستقیم دارد. بیماریهاییی مثل دیابت و فشار خون بالا، عوارض و بیماریهای قلبی و عروقی، سرطانها و بسیاری از بیماریهای دیگر از این جمله هستند.

با پیشرفت های امروزی، پیشگیری و درمان بیماریهای واگیر بیشتر شده است و راه های تازه ای از پیشگیری ها بیان شده است. ولی در خصوص بیماری های غیر واگیر با پیشرفت تکنولوژی و کاهش فعالیت های بدنی باعث شده بیماری غیر واگیر افزایش چشم گیری داشته باشد.