تابستان تعطیل نیست

تعطیلی خیلی که باشد یک روز است یا دو روز. حالا اگر مساله مهم باشد میشود سه روز که آن روز سوم در واقع بین تعطیلیها است. پس اینکه به مغز ما فرو کردهاند تابستانها تعطیل است حرف درستی نیست. آخر کجای دنیا چنین چیزی ممکن است. یا کی باور میکند سه ماه ـ حالا کمتر بیشترش بماند ـ تعطیل باشد. پس باید به این نکته توجه کافی داشت که تابستان تعطیل نیست. باید از فرصتی که مجبور به آماده کردن درسها نیستیم استفاده کنیم و برای خودمان هنری دست و پا کنیم. البته این موضوع به همین راحتی هم نیست. به خیلی چیزها بستگی دارد. یکی از آنها هدف و انگیزه میباشد. اگر دقت شود، در این کار ـ مانند درس خواندن ـ از ضرب و زور خانواده و مدرسه خبری نیست. و اگر هم هست به مراتب کمتر میباشد پس همه چیز برمیگردد به خود آدم، برای اینکه کاری را انسان به خوبی و از سر رضایت خودش انجام دهد اولین مسأله احساس نیاز است که همان هدف محسوب میشود. شاید کسی بخواهد تمام این وقت را بخوابد و یا پای تلویزیون تمام کند. اصلاً به نویسنده امید انقلاب هم ربطی ندارد. ولی اگر واقعاً بخواهیم از این فرصت استفاده کافی کنیم باید با انتخاب دقیق و سنجیده عمل کنیم. برای مثال کلاسها و آموزش چیزهایی که به دردمان میخورندو یا دوست داریم میتواند یکی از راه حلها باشد. ولی همین کلاسهای آموزشی اگر با هوشیاری انتخاب نشود میشود سوهان روح. مثلا ساعت دو بعد از ظهر کلاس مکالمه انگلیسی. حالا توی این تابستان گرم. ناهار خورده باید کلاسی بروی که مجبور نیستی. خوب هر کسی جای شما باشد تردید پیدا میکند که برود سر کلاس یا نرود. پس همانطور که میبینید حتی در انتخاب چگونگی علاقمندیها هم باید دقت کرد. ممکن است یکی با امکانات موجود در خانه بتواند خیلی کارها بکند و یا تسهیلات عمومی که در شهر یا روستا وجود دارد و هزینه کردن نیاز نباشد. شاید خیلیها دلشان بخواهد سه ماه از کارهایی که روزمره گرفتارش هستند راحت شوند ـ مثل باباهای ما ـ نه برای اینکه بگیرند بخوابند بلکه برای اینکه کارهای عقب ماندهشان یا کارهای مورد علاقهشان را انجام دهند. کارهای عقب مانده مثل پر کردن دندان عقلشان.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر محمد رهبری نژاد

تاریخ تولید: 98/04/01