تاثیر آی کیو یا هوش هیجانی در زندگی

در بررسی ها نشان داده شده که یکسری عوامل کامیابی افراد ناشی از احساسات مثبت یا همان آی کیو مثبت آنها بوده است.

برعکس یکسری افراد هستند که ناموفق هستند و علت آن این است که آنها احساست ممنفی یا آی کیو منفی را در خودشان پرورش می دهند.

عزت نفس، خویشتن پذیری، مسئولیت پذیری، برنامه ریزی مثبت از عوامل کامیابی زوجین می باشد. هر کدام از زوجین باید نسبت به هم خوشور و بردبار و صبور باشند. در مقابل یکسری احساست منفی یا آی کیو منفی هست که انسان را به سوی افکار منفی سوق می دهد.

به طور مثال بدبینی، اضطراب، عدم امنیت باعث ناتوانی روحی در انسان می شود. بنابراین برای داشتن زندگی خوب و سرشار از عشق و محبت باید آی کیوی مثبت و یا هوش هیجانی را تقویت نمود.