جدول ضرب

در این نمایش طنز، غلام که در حال روزنامه خواندن روی صندلی در پارک است. دوستش در کنارش می نشیند و او را صدا می کند و به او می گوید اگر جواب سوالات را درست بگویی جایزه ای برایت در نظر گرفته ام. غلام هم با خوشحالی از سوال کردن او استقبال می کند. وقتی سوال می کند که دو دوتا چند تا می شود و غلام هم پاسخ درست را می دهد دوستش به او 4 تا گردو می دهد. وقتی دوباره می پرسد سه سه تا چند تا می شود. غلام که از جایزه گرفتنش خیلی خوشش می آید می گوید یک گونی یا کیسه می شود.

Loading the player...